Giảng dạy có phương pháp, dễ hiểu; nắm bắt được hạn chế của học viên để tư vấn hướng dẫn cải thiện; thân thiện.